WaterAct

Interreg logo

WaterAct projekti eesmärk on edendada ühiste põhjaveevarude säästvat majandamist piiriüleses piirkonnas. Projekti raames tehakse tihedat koostööd vesikondade majandamiskavade koostamisse kaasatud Eesti ja Läti organisatsioonide vahel, et parandada piirialade põhjaveeressursside ühise majandamise tõhusust. See tagab ühtlustatud lähenemise piiriülestel aladel põhjaveevarude majandamise ja põhjaveekogumite seisundi hindamisele. Nõnda tagatakse peamise joogiveeressursi - põhjavee - pikaajaline säästlik majandamine ja kaitse.

Lisainfo

 

Projekti eesmärgid

 
 1. põhjaveekogude seisundi hindamise ühise lähenemisviisi väljatöötamine,
 2. välja töötatud lähenemisviisi rakendamine ja testimine Läti-Eesti piiriülestes Gauja-Koiva ja Salaca-Salatsi vesikondades,
 3. põhjaveest sõltuva ökosüsteemi majandamise kohta ühiste põhimõtete arendamine,
 4. üldsuse teadlikkuse tõstmine – huvi põhjavee majandamise ja kaitse vastu.

Joint actions for more efficient management of common groundwater resources (WaterAct) projekti kohta saab täiendavat infot projekti juhtpartneri kodulehelt (inglise keeles).

Projekti partnerid

 • Läti keskkonna-, geoloogia- ja meteoroloogiakeskus, hüdrogeoloogia osakond (juhtpartner) (LV)
 • Keskkonnaministeerium (EE)
 • Eesti Geoloogiateenistus (EE)
 • Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut (EE)
 • Looduskaitseamet, looduskaitseosakond (LV)
 • Läti Ülikool, geograafia ja maateaduste teaduskond (LV)
 • Vidzeme planeerimispiirkond (LV)
 • Keskkonnaagentuur (EE)

Projekti tulemusi kasutatakse 3. perioodi vesikondade majandamiskavade (2022-2027) arenguvajaduste jaoks. Põhjavee majandamise projekti käigus välja töötatud strateegiat kasutatakse riiklike põhjavee seireprogrammide kavandamiseks Eestis ja Lätis. Projekti tulemusi levitatakse projekti partnerite veebilehtedel ja sotsiaalvõrgustikes.

Projekti kestus on 24 kuud (01.06.2020-31.05.2022).

Projektide kogueelarve on 411 764,76 eurot. Interreg V-A Eesti-Läti piiriülese koostöö programmi panus on 350 000 eurot ja partnerite omaosalus 61 764,76 eurot. Projekti nr Est-Lat155. EGT omaosalus rahastatakse SA KIK kaasfinantseerimise kaudu.

WaterAct´i rahastatakse Interreg V-A Eesti-Läti piiriülese koostöö programmist 2014-2020. Lisateavet programmi kohta leiate www.estlat.eu.

See lehekülg väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.

Kontakt

 

Viimati uuendatud: 15. jaanuar 2021