Hüdrogeoloogilised uuringud

Hüdrogeoloogiaks nimetatakse teadust põhjaveest ja põhjaveekihtidest ning nende kasutamisest ja kaitsest.

 

Hüdrogeoloogilised uuringud selgitavad põhjaveevarude kujunemist, levikut, kvaliteeti ja põhjavee liikumise seaduspärasusi. Põhjavett uuritakse selleks, et tagada puhta joogivee säilimine ja jätkusuutlik kasutamine. Põhjaveeuuringute abiga oskame vältida põhjavee koguse ja kvaliteedi langust põhjaveevõtul. Samuti on põhjaveeuuringute abil võimalik vähendada kaevandamise ning põllumajanduse ja tööstuse arendamise negatiivset mõju põhjaveevarudele ja nende kvaliteedile.

Eesti Geoloogiateenistuse hüdrogeoloogia- ja keskkonnageoloogia osakonna üks peamisi ülesandeid on Eesti põhjavee ning selle kvaliteedi uurimine. Eesti Geoloogiateenistus annab nõu põhjavett puudutavates küsimustes, korraldab hüdrogeoloogilisi uuringuid ja seisab hea selle eest, et Eesti põhjavee uurimisel rakendataks moodsaid uurimismeetodeid.

Puurkaev

Käimasolevad projektid

Põhja- ja joogiveeseire
Viimsi vallas

Hüdrogeoloogiline välitöö

Intensiivse veevõtu mõjude hindamiseks Viimsi poolsaarel ja Prangli saarel teeb Eesti Geoloogiateenistus koostöös AS-ga Viimsi Vesi sealse põhja- ja joogivee seiret.

Loe lähemalt »

Ojamaa põlevkivikaevanduse ja Muraka soostiku projekt

Välitööriistad soos

Eesti Geoloogiateenistus seirab koostöös OÜ-ga VKG Kaevandused Ojamaa põlevkivikaevanduse mõju ümbritsevate alade põhjaveerežiimile, põhjavee kvaliteedile ja maismaaökosüsteemidele.

Loe lähemalt »

Põhjaveekogumite kontseptuaalsete mudelite koostamine

Jõgi

2018. aasta jooksul analüüsib Eesti Geoloogiateenistus olemasolevaid põhjaveekogumite toitumist, kvaliteeti ja kasutamist kirjeldavaid mudeleid ning kaasajastab need uutest andmetest lähtudes.

Loe lähemalt »

 

LIFE IP
CleanEST

Eesti Geoloogiateenistus panustab erinevate hüdrogeoloogiliste uuringutega Ida- ja Lääne-Virumaa pinna- ja põhjaveekogumite seisundi parandamisse.

Loe lähemalt »

WaterAct
Eesti-Läti Interreg projekt

Jõgi

Eesti ja Läti organisatsioonide koostöö eesmärgiga tagada piirialade põhjaveeressursside säästev ja tõhus majandamine.

Loe lähemalt »

EU-WATERRES
rahvusvaheline projekt

Jõgi

Projekti eesmärk on luua geoinformatsiooni platvorm, et edendada piiriülese põhjavee kooskõlastatud haldamist ja integreeritud kaitset.

Loe lähemalt »

Lõppenud projektid

Põhjavee kloriidide sisalduse tõusu põhjuste ja päritolu uuring Sillamäel

Sillamäe

Projekti käigus uuriti Sillamäe piirkonna Kambriumi-Vendi põhjaveekompleksi põhjavees täheldatud soolsuse suurenemist ja selle põhjusi.

Loe lähemalt »

GroundECO
Eesti-Läti Interreg projekt

Jõgi

Eesti Geoloogiateenistus osaleb Eesti-Läti Interregi projektis GroundECO – „Joint management of groundwater dependent ecosystems in transboundary Gauja-Koiva river basin“.

Loe lähemalt »

 

Kasulikud lingid

 

Kõneisikud

 

Viimati uuendatud: 9. aprill 2021