Sa oled siin

Projekti „Merepõhja setete seisundi hindamiseks vajaliku metoodika arendamine ja rakendamine“ välitööd uurimislaevaga „Salme“

15. september 2020 - 14:36
teadlased töötamas laevatekil
Uurimislaev Salme

14.-16. september toimub merereis uurimislaevaga "Salme" projekti „Merepõhja setete seisundi hindamiseks vajaliku metoodika arendamine ja rakendamine“ raames. Projekti viib ellu Eesti Geoloogiateenistus ja kaasrahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Projekti mõju on suunatud otseselt merepõhja keskkonnaseisundi parandamisele. Projekti tulemusena täieneb mereala heakeskkonna seisundi hindamise metoodika ja selleks vajalik lähteandmestik.  Metoodika rakendamisel lähtutakse varasemalt SedGof projekti („Hinnangu andmine merekeskkonna ökosüsteemipõhiseks korraldamiseks Soome lahe merepõhja ja setete näitel“) raames väljapakutud seiremetoodikat. Kui SedGof projektis hinnati merekeskkonna seisundit Soome lahes, siis käesolev uurimisprojekti raames jätkatakse Eesti rannavete merepõhja keskkonna seisundi hindamist liikudes Soome lahe suudmealalt üle Väinamere piirkonna Liivi lahe põhjaossa.

Eelmääratletud merealal on geofüüsikaliste profileerimiste (seismo-akustiline profileerimine, külgvaatesonariga) andmete alusel valitud esinduslikud setteläbilõigete (proovivõtu) piirkonnad ja kohad. Proovivõtmisteks kasutakse GEMAX tüüpi settepuuri. Igast puursüdamikust võetakse setteproove 2-5 cm intervalliga, millest määratakse lõimiseline koostis ning elementide/ühendite (Pb, Cd, Cu, As, Hg, Ni, Co, Cr, Sn, Zn. P, U, Ra, Tl, As, Se, Mo, Na, Cl, Nüld ja Corg) ning orgaaniline aine ja toitainete sisaldused. Et hinnata settekuhjumise kiirust nii erinevates settebasseinides kui ka nende eri osade vahel on vajalik setete dateerimine mõne radioaktiivse(te) isotoobi(pide) meetodil ehk määrata vastava keemilise elemendi isotoobi hulk (nt Tseesium Cs-137 jt) võetud proovides.

Tööde tulemusel koostatakse metoodika ja alusandmestik (sh kaardikihid), mis on vajalikud Eesti merealale kvantitatiivsete indikaatorite ja hindamismeetodite välja arendamiseks ning seirealade süstemaatilise mõõdistamise uuendatud (seire)metoodika kehtestamiseks.