Sa oled siin

Eesti Geoloogiateenistuse vanemgeoloogil Johannes Vindil on valminud Loode-Eesti graptoliitargilliidi geokeemilisi omadusi tutvustav aruanne

6. märts 2020 - 10:16

Lähimatel aastatel on geoloogiateenistusel kavas uurimise eesmärgil läbi viia mitmeid aluspõhja puurimistöid. Kuna uute puurimiste planeerimine ja läbiviimine võtab omajagu aega, siis alustati teenistuses uusi graptoliitargilliidi uuringuid kasutades nendeks olemasolevaid puursüdamikke.
Olemasolevate puursüdamike kaardistamisel selgus, et kõige paremini säilinud puursüdamikega kaetud ala on Lääne-Eesti. Osaliselt on see seotud asjaoluga, et Lääne-Eestis on musta kilda paksus kõige suurem (5–7 m) ning proovidest on rohkem materjali alles jäänud. Teisalt võib pidada põhjuseks ka seda, et erinevatel perioodidel viidi südamikud erinevatesse hoidlatesse, millest igaühel on omakorda isesugune saatus. Lisaks on olnud tehniliselt piirav tegur kivimi saagis südamikust — suur hulk materjali võis kaotsi minna juba puurimise käigus.

Graptolliitargilliiti läbivate uuritud puursüdamike asukohad Eesti kaardil

Geokeemiliseks iseloomustamiseks vajalikud proovid koguti Loode-Eestis puuritud ning tänaseks säilinud graptoliitargilliiti sisaldavatest puursüdamikest.
Proovid lahustati nelja happe meetodil ning analüüsiti ICP-MS instrumendiga. Võrreldes maailma keskmise kildakoostisega on graptoliitargilliit suhteliselt rikastunud järgmistest elementidest: Mo>U>Ag>V>Pb>As. V sisaldus suureneb lääne suunas. Sarnane trend esineb osaliselt ka Zn, U ja Ni puhul, kuid ei ole niivõrd järjepidev. Statistiline analüüs viitab, et V, U, Mo, Pb, Ag, Re ja Sb on pigem seotud kivimi orgaanilise osaga. Zn ja Cd on teineteisega kaasnevad elemendid, kuid nende esinemisvorm ei ole ühene. Kõrgemate kontsentratsioonide korral on siiski kindlaks tehtud Zn esinemine sfaleriidis. Ni, Co ja As on statistiliste andmete järgi otsustades peamiselt seotud sulfiidsete mineraalidega (püriit). Haruldaste muldmetallide summaarne sisaldus jääb vahemikku 63–465 mg/kg.

Vanaadiumi ja hõbeda kontsentratsioonid on uutes analüüsides suuremad kui vanades

Varasemalt määratud U ja Mo sisaldused on sarnased praeguses töös leitud U ja Mo sisaldustega. Seevastu V, Pb, Ag, Ni ja Zn sisaldused on kaasaegsetes kordusproovides läbivalt kõrgemad (keskmiselt 1,3 kuni 2,7 korda), viidates nende elementide kõrgele määramisveale varasemate tööde puhul.

Ingliskeelne aruanne (5.59 MB, PDF) on täismahus allalaaditav.