Sa oled siin

Eesti Geoloogiateenistus osaleb partnerina keskkonnaministeeriumi juhitavas projektis LIFE IP CleanEST

2. august 2019 - 14:53

LIFE IP CleanEst projekt (Development of an integrated water management and its modern tools in Estonia - strategic choices for future) on ellu kutsutud Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava (perioodiks 2015-2021) programmi rakendamiseks ja järgmise veemajanduskava (perioodiks 2021-2027) ettevalmistamiseks. Projekt keskendub ennekõike just Viru alamvesikonnale  ning viiakse läbi üldise eesmärgiga saavutada Eesti veekeskkonna ja veest sõltuvate elupaikade hea seisund.

Eesti Geoloogiateenistus teostab projekti LIFE IP CleanEST raames kahte tegevust. Neist esimene (tegevus C.9) hõlmab endas hüdrogeoloogilisi uuringuid põhjavees esinevate ohtlike ainete (nt. nitraadi, arseen, elavhõbe, fenoolid) ja keemilise koostise kujunemise selgitamiseks ning põhjavee seisundi muutuste prognoosimiseks. Tegevus on kavandatud Ida-Virumaal paiknevate ohustatud ja halvas seisundis olevate põhjavee majandamise üksuste ehk põhjaveekogumite hea seisundi säilitamise või halva seisundi parandamise eesmärgil. Tegevuse raames on ette nähtud erinevad põhjavee uuringud kuue põhjaveekogumi kohta (Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekogum Ida-Eesti vesikonnas, Ordoviitsiumi Ida-Viru põhjaveekogum, Ordoviitsiumi Ida-Viru põlevkivibasseini põhjaveekogum, Kvaternaari Vasavere põhjaveekogum ning Kambriumi-Vendi Gdovi ja Voronka põhjaveekogumid). Uuringute tulemused võimaldavad hinnata uuritavate ainete looduslikku sisaldust põhjavees ja nende ainete sisalduste kasvusuundumusi. Uuringute tulemusi saab kasutada järgmise veemajanduskava koostamisel ja täiendavate meetmete kavandamisel põhjavee seisundi parandamiseks. Eesti Geoloogiateenistus on projekti tegevuse C.9 vastutav täitja.

Tänaseks on tegevuse C.9 raames juba läbi viidud projekti ellu viimiseks vajalikud eeltööd ning alustatud välitöödega Vasavere põhjaveekogumi põhjavee ohtlike ainete sisalduste uurimiseks.

Lisaks osaleb Eesti Geoloogiateenistus partnerina ka LIFE IP CleanEst projekti tegevuse C.10 läbiviimises. See tegevus keskendub põllumajandusettevõtete kaasamisele nende meetmete väljatöötamisse, mis aitaksid vähendada põllumajandustegevuste mõju veekeskkonna seisundile. Nimetatud tegevuse vastutav täitja on Tallinna Tehnikaülikool ja Eesti Geoloogiateenistus vastutab selle tegevuse raames läbiviidavate põhjaveeuuringute eest (tegevus C.10.1 - A study of the environmental impact of agricultural holdings /six holdings, including an inventory of used fertilisers, plant protection products and veterinary pharmaceuticals and monitoring of water quality of surface water and groundwater). Põhjaveeuuringud keskenduvad põllumajandusliku hajukoormuse poolt põhjavee kvaliteedile avaldatava mõju uurimisele suurte põllumajandusettevõtete lähikonnas.

Projekti LIFE IP CleanEST tegevused C.9 ja C.10.1 kestavad 01. jaanuarist 2019 kuni 31. detsembrini 2022. Nimetatud tegevuste kogumaksumus on 612 967 €, sh Euroopa Liidu LIFE programmi toetus 367 780 €. EGT poolt juhivad projekti tegevusi hüdrogeoloogid Merle Truu ja Joonas Pärn.