Sa oled siin

Isikuandmete töötlemine

Eesti Geoloogiateenistuse tegevus on avalik ja lähtub avaliku teabe seadusest. Isikuandmete töötlemisel järgitakse Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusakte, sh Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus ja isikuandmete kaitse seadus.

​Järgenevalt on esitatud teave isikuandmete töötlemise põhimõtete kohta ning isiku õiguste kohta oma andmetega tutvumisel. 

Isikuandmed on mistahes andmed, mis võimaldavad isiku tuvastada ning isikuandmete töötlemine on mistahes isikuandmetega tehtav toiming.

NB! Alljärgnev teave ei hõlma:

  • juriidiliste isikute ja asutuste andmete töötlemist ning füüsilise isiku andmete töötlemist, kui andmeid töödeldakse seoses tema ametikohustusega;
  • isikuandmete töötlemist veebilehtedel, millele Eesti Geoloogiateenistuse veebilehel viidatakse (välislingid).


Selgitustaotlus, märgukiri, teabenõue ja muu kirjavahetus

Töö käigus võib asutusse jõuda läbi kirjavahetuse ka isikuandmeid, sealhulgas tundlikku ja eraelulist teavet. See on võimalik ka siis, kui isik on mõne menetluse osapool.
Isikuandmeid (näiteks nimi, kontaktandmed, isikuga seotud probleemide kirjeldamine vms) sisaldavad kõik esitatud selgitustaotlused, märgukirjad ja teabenõuded (pöördumised). Samuti võib isikuandmeid sisaldada teiselt asutuselt saabunud kiri (näiteks koopia vastusest isiku pöördumisele). Kõik asutusse saabunud pöördumised ja kirjad registreeritakse dokumendiregistris.
Isikuandmeid kasutatakse päringutele vastamiseks. Kui selleks tuleb teha järelepärimine kolmandalt isikult, avaldatakse isikuandmeid minimaalses mahus.
Kui kirjale vastamine on teise asutuse pädevuses, edastatakse see vastamiseks vastavale asutusele. Kirja edastamisest teavitatakse saatjat.
Eraisikutega peetav kirjavahetus on üldiselt juurdepääsupiiranguga. Kui keegi soovib isiku kirjavahetusega tutvuda ja esitab teabenõude, vaadatakse kirja sisu üle ja otsustatakse, kas dokumenti saab osaliselt või täielikult välja anda. Dokumendile, mis välja antakse, ei jäeta alles isiklikke kontaktandmeid, nagu (e-)posti aadress või telefoninumber. Muudel juhtudel sõltub juurdepääsu piiramine dokumendi sisust. Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduses.
Juurepääsupiiranguga dokumente väljastatakse ainult neile asutustele ja isikutele, kellel on otsene seadusest tulenev õigus neid saada (nt. kohtueelne menetleja või kohus).
Asutusele adresseeritud pöördumised ja kirjad säilitatakse vastavalt dokumendiloetelus märgitule. Säilitustähtaja ületanud dokumendid hävitatakse. Kirjavahetuse statistikat ja kokkuvõtteid avaldatakse umbisikuliselt, ilma nimedeta.

Eesti Geoloogiateenistusse tööle ja praktikale kandideerimine

Isikuandmeid sisaldavad kõik kandideerimisega seotud dokumendid (näiteks avaldus koos juurdekuuluvate dokumentidega, kirjavahetus kandidaadiga, avalikest allikatest kandidaadi kohta kogutav teave). Seejuures on kandidaadil õigus teada, milliseid andmeid asutus tema kohta on kogunud. Samuti on kandidaadil õigus asutuse poolt kogutud andmetega tutvuda, anda selgitusi ja esitada vastuväiteid.
Asutuses tutvuvad kandideerimisdokumentidega ainult värbamisprotsessis osalevad töötajad. Neid dokumente ja andmeid kolmandatele isikutele ei avaldata. Asutus eeldab, et isikutega, keda kandidaat on nimetanud enda soovitajana, võib suhelda ilma luba küsimata.
Kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga info, millele kolmandad isikud (sh pädevad asutused) saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

Õigus tutvuda enda andmetega

Igaühel on õigus enda kohta kogutud isikuandmetega tutvuda ja nõuda ebaõigete andmete parandamist. Kui isikuandmed ei ole avalikustatud veebilehel, on võimalik esitada andmete saamiseks taotlus. Võimalusel väljastatakse andmed taotleja soovitud viisil viie tööpäeva jooksul taotluse registreerimisest. Kui isikuandmed on juurdepääsupiiranguga, peab asutus veenduma taotleja isikusamasuses. Andmete väljastamise eest paberil on võimalik alates 21. leheküljest nõuda tasu kuni 0,19 eurot iga väljastatud lehekülje eest.

Taotlus jäetakse rahuldamata, kui see võib:

  • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi,
  • takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist,
  • raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses,
  • ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.

Asutuse toimingute peale isikuandmete töötlemisel on isikul õigus esitada vaie või kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda kaebusega halduskohtusse.

Eesti Geoloogiateenistuse veebilehe külastamine

Veebilehe külastamisel piirduvad külastaja kohta kogutavad ja säilitatavad andmed:

  • kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadress),
  • arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversiooniga,
  • külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta).

IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega. Andmeid kogutakse selle kohta, millist veebilehe osa külastatakse ja kui kaua seal viibitakse. Kogutud andmeid kasutatakse külastusstatistika tegemiseks, et selle põhjal veebilehte arendada ja külastajale mugavamaks muuta.

Eesti Geoloogiateenistuse ja haldusala andmekogud

Eesti Geoloogiateenistuses ja asutusega seotud haldusalas on mitmeid andmekogusid. Need on loodud seaduse alusel ja avaliku ülesande täitmiseks. Riiklike andmekogude põhimäärused on avaldatud Riigi Teatajas. Andmekogu põhimäärus sätestab, mis eesmärgil, mis andmeid ja kui kaua töödeldakse.

Isikuandmetega seotud rikkumine

Juhul kui Eesti Geoloogiateenistuses peaks toimuma isikuandmetega seotud rikkumine ja see kujutab endast tõenäolist ohtu eraisiku õigustele ja vabadustele, siis vormistame selle kohta nõutud dokumendid ning esitame need Andmekaitse Inspektsioonile. Kindlasti võtame kasutusele meetmed, et rikkumine kohe lõpetada.
Kui rikkumise tulemusena tekib eraisiku õigustele ja vabadustele tõenäoliselt suur oht, teavitame sellest ka eraisikut. Teavituse eesmärk on võimaldada eraisikul endal võtta kasutusele vajalikke ettevaatusabinõusid olukorra leevendamiseks.

Kõigis küsimustes, mis on seotud Teie isikuandmete töötlemisega Eesti Geoloogiateenistuses, saate vastuse meie personalispetsialistilt.

Viimati uuendatud: 3. juuni 2018