Sa oled siin

Põhjasetete reostusnäitajate uuring Hundipea sadama süvendusalal

Eesti Geoloogiateenistus tegi 2018. aastal AS Merko Ehitus Eesti tellimisel põhjasetete reostusnäitajate täiendava uuringu Hundipea sadamas. Töö eesmärgiks oli Hundipea sadama põhjasetete reostusnäitajate täpsustav uuring süvendatavas alas. Uuring tehti tellija poolt määratud kohtades, setteid uuriti vertikaalsuunal kuni lamamini, milles visuaalselt reostust ei tuvastatud. Setteläbilõigetest võeti proovid reostunud setete ulatuse määramiseks 0,5 m intervalliga vaomeetodil. Laboratoorselt määrati proovides üldnaftaproduktide ja raskemetallide (Cr, Cd, Cu, Hg, Pb, Zn, Ni) sisaldused. Laboratoorsete analüüside tulemuste alusel määrati reostunud setete (sisaldused üle elumaa piirarvu) levik.

Täiendavate uuringute käigus saadud tulemused näitasid, et Hundipea akvatooriumil ulatub reostus üldjuhul kuni pehmete setete lamamini. Setted olid reostunud enam kui 1,5 m ulatuses.  Raskemetallidest olid elumaa piirmäärast märgatavalt kõrgemad sisaldused vasel ja kaadmiumil, samuti jäi naftaproduktide sisaldus oluliselt üle elumaa piirarvu.

puurkann reostunud setetega

Viimati uuendatud: 17. juuni 2020