Sa oled siin

Meregeoloogilised uuringud

Huvi merealade ja selle ressursside kasutuselevõtu vastu on viimasel ajal üha suurenenud. Käsil on kogu Eesti merealade ruumilise planeeringu koostamine. Arendamisel on paljud suured mereala kasutust hõlmavad projektid: uuringuid tehakse Paldiski pumphüdroakumulatsioonijaama rajamiseks, menetlusse on võetud esimene Liivi lahe meretuulepark, Saaremaa püsiühenduse eriplaneering ning otsust ootab Tallinna–Helsinki tunneli eriplaneeringu algatamine.

Merealade planeerimise ja kasutuselevõtu eelduseks on merepõhja geoloogiline kaardistamine. Eesti Geoloogiateenistuse üheks ülesandeks on koguda ja hallata läbitöötatud informatsiooni ning tagada selle kättesaadavus avalikkusele. Samuti ülevaate ja geoloogilise hinnangu andmine merealal paiknevate maavarade ning nende kasutusvõimaluste kohta. Tööde hulka kuuluvad mere- ja rannikuala keskkonnageoloogiliste mõjude analüüs, merepõhja keskkonnaseisundi määramine ning usaldusväärsete keskkonnageoloogiliste eksperthinnangute koostamine. Endiselt tuleb uurida problemaatilisi laevateid ja väikesadamate sissesõite.

EGT-l on selleks olemas nii kaasaegne aparatuur kui merepõhja geoloogiliste uuringute kogemus.

uuringualus sadamas

Käimasolevad projektid

Mererannikute
seire

pankrannik

Mererannikut seiratakse riikliku keskkonnaseire raames alates 1994. aastast. 

Loe lähemalt »

Meregeoloogilise andmevõrgustiku ja teemakaartide koostamine - EMODnet

Euroopa Komisjoni merendus- ja kalandusasjade peadirektoraadi rahastamisel koostatakse ühtset mereandmestiku võrgustikku EMODnet.

Loe lähemalt »

Paldiski lahe merepõhja
setete uuring 

vaade merelt pankrannikule

Eesmärk määrata põhjasetete koostis, paksus ja levik Paldiski lahes kavandatava pumphüdroakumulatsioonijaama veevõtutoru piirkonnas.

Loe lähemalt »

 

Merepõhja uuringud võimalikul Tallinna-Helsinki tunneli trassil

Meregeoloogiliste uuringutega profileeriti plaanitavat tunneliala seismoakustiliselt Tallinna ja Ihasalu lahe vahelisel alal.

Loe lähemalt »

Lõppenud projektid

Rukki kanali geofüüsikaline
uuring

2018. aastal teostati Geofüüsikalised merepõhja uuringud Rukki kanali piirkonnas seoses kanali süvendusvajadusega. 

Loe lähemalt »

Hundipea sadama akvatooriumi
põhjasetete uuring

Seoses planeeritavate süvendustöödega tehti Veeteede Ameti tellimusel 2018. aastal Hundipea sadama akvatooriumil põhjasetete ökoloogilise seisundi uuring.

Loe lähemalt »

Setete reostusnäitajate uuring Hundipea sadama süvendusalal

Eesti Geoloogiateenistus tegi 2018. aastal AS Merko Ehitus Eesti tellimisel põhjasetete reostusnäitajate täiendava uuringu Hundipea sadamas.

Loe lähemalt »

 

Sidekaabli trassi uuring
Soome lahes

Sidekaabli trassi uuring tehti 2018. aastal Lilaco Offshore Ltd tellimisel Kakumäelt kuni Eesti majandusvööndi piirini 51 km pikkusel trassil.

Loe lähemalt »

Kesknõmme kalakasvatuse
merepõhja setete uuring

EGT tegi geofüüsikalised merepõhja uuringud 2018. aastal Kesknõmme kalakasvatuse piirkonnas Ösel AquaFarms tellimisel seoses kavandatavate kalakasvatuse renoveerimistöödega.

Loe lähemalt »

Kontakt

Viimati uuendatud: 17. juuni 2020