Koostöö ettevõtetega

​Eesti Geoloogiateenistus pakub ettevõtetele võimalust osaleda tulevikumaavaradega seotud teadus- ja arendustegevuses.

Eesti Geoloogiateenistuse üheks ülesandeks on uurida perspektiivseid maavarasid, mille kaevandamine ja töötlemine võib lähitulevikus väärindamistehnoloogiate arenedes tasuvaks osutuda. Selle ülesande täitmiseks oleme praegu vaatamas läbi olemasolevaid materjale ja kavandamas peamiselt olemasoleva info verifitseerimiseks väikesemahulist puurimisprogrammi. Hetkel on tähelepanu all eelkõige graptoliitargilliit, kristalse aluskorra maagistumisilmingud ja fosforiit.

Kuna pikemas perspektiivis tekib maavaradest väärtus juhul, kui need võetakse ettevõtete poolt keskkonnanõudeid arvestades ja majanduslikult otstarbekalt kasutusele, kutsume huvi korral ettevõtteid osalema Eesti tulevikumaavarade uuringutes võimalikult varases faasis.

Kui soovite panustada Eesti tulevikumaavarade uuringutesse, siis võtke palun ühendust meie maapõueressursside osakonna juhataja Tiit Kaasikuga tiit.kaasik@egt.ee.

Koostöö põhimõtted


Eesti Geoloogiateenistuse ja ettevõtete koostöö aluspõhimõtted maavaradega seotud teadus- ja arendustegevuses

  • Koostöö peab olema kooskõlas riigi ja Eesti Geoloogiateenistuse strateegiliste eesmärkidega ning panustama nende saavutamisse.
  • Koostöö peab toimuma poolte  ühistes huvides ja ühiste eesmärkide nimel.
  • Koostöö tegevused peavad põhinema tõestataval teaduslikul alusel.
  • Eesti Geoloogiateenistus avalikustab ettevõtted, kellega koostööd tehakse ja milles koostöö seisneb.
  • Eesti Geoloogiateenistuse eesmärgiks on riigile info kogumine, mis tähendab, et uuringute raames loodavad teadmised ja andmed on avalikud.
  • Uuringutes osalemine ei anna ettevõtetele eelisõigust võimalike järgnevate arendustegevuste korraldamisel.
  • Ühelgi juhul ei tohi ettevõtted koostöö tegemisel luua muljet, et Eesti Geoloogiateenistus soovitab nende toodete või teenuste kasutamist või kasutada koostöö fakti oma toodete või teenuste reklaamimiseks.
  • Koostöö eelduseks on mõlema osapoole selgelt defineeritud kohustused ja vastutus.
  • Koostöö tegemiseks sõlmitakse koostööleping. Eesti Geoloogiateenistus ei sõlmi koostöölepingut, mille tingimused välistavad sarnase lepingu sõlmimise mõne teise huvitatud ettevõttega.
Viimati uuendatud: 4. juuni 2019