Põhjaveekogumite piiride kirjeldamine, koormusallikate hindamine ja hüdrogeoloogiliste kontseptuaalsete mudelite koostamine

Põhjaveekogumid on põhjavee majandamise alusüksused. 2018. aasta jooksul analüüsib Eesti Geoloogiateenistus olemasolevaid põhjaveekogumite toitumist, kvaliteeti ja kasutamist kirjeldavaid mudeleid ning kaasajastab need uutest andmetest lähtudes.

Põhjaveekogumi kontseptuaalne mudel on põhjavee süsteemi lihtsustatud skemaatiline kujutis, mis kirjeldab põhjaveekogumi omadusi, sealhulgas põhjavee toitumist, voolusuunda, liikumise kiirust ja keemilist koostist. Lisaks põhjaveekogumite kontseptuaalsetele mudelitele kirjeldatakse projektis põhjaveekogumite seoseid teiste põhjaveekihtide ja -kogumitega ning pinnavee ja maismaaökosüsteemidega.

Töö käigus antakse hinnang ka olemasolevatele põhjaveekogumite seirevõrkudele – analüüsitakse seirevõrgu ruumilist katvust ning esinduslikkust põhjaveekogumite seisundi kirjeldamisel. Samuti tehakse ettepanekuid seirevõrgu muutmiseks. Lisaks eelnevale hinnatakse ka põhjaveekogumite looduslike veevarude ning neist lubatud põhjaveevõtu omavahelist suhet.Lihtsustatud põhjaveemudeli joonis

Kontaktisik

Viimati uuendatud: 11. veebruar 2020