Põhja- ja joogiveeseire Viimsi vallas

Intensiivse veevõtu mõjude hindamiseks Viimsi poolsaarel ja Prangli saarel teeb Eesti Geoloogiateenistus koostöös AS-ga Viimsi Vesi sealse põhja- ja joogivee seiret. Seiratakse põhjavee liikumise ja kvaliteedi muutusi.

Põhjaveeseire eesmärgiks on jälgida erinevate veekihtide tasemete erinevusi ning nende keemilise koostise muutusi ajas. AS-i Viimsi Vesi veehaare võtab vett Kambrium-Vendi (C-V) veekompleksist. Vett võetakse kahest veekihist, mida teineteisest eraldavad savi ja aleuroliidi vahekihid.

Koos järjest suureneva veevajaduse ja -tarbimisega on toimunud muutused Viimsi poolsaare C-V veekompleksi keemilises koostises. Põhjavee soolsuse suurenemise võimalikuks põhjuseks on soolasema põhjavee juurdevool kristalsest aluskorrast, aga välistada ei saa ka merevee sissetungi Soome lahest. Nende ohtude tõttu peab AS Viimsi Vesi pidevalt jälgima põhjavee seisundit tarbepuurkaevudes ja koguma iga kuu proove väljapumbatava vee keemiliseks kirjeldamiseks. Põhjaveetasemete jälgimiseks on Eesti Geoloogiateenistus paigaldanud poolsaarel asuvatesse reservpuurkaevudesse automaatsed andurid, mis mõõdavad veetaset iga tunni aja tagant.

Lisaks korraldab Eesti Geoloogiateenistus Viimsi poolsaarel ja Prangli saarel ka joogiveeseiret. Seire esinduslikkuse tarvis võetakse tavaanalüüsiks veeproovid neli korda aastas kuuest tarbijakraanist ja veetöötlusjaamast. Kaks korda aastas võetakse proovid ka süvaanalüüsiks. Mees hüdrogeoloogiline välitööl

Kontaktisik

 

Viimati uuendatud: 10. veebruar 2020