GroundEco

Eesti Geoloogiateenistus osaleb Eesti-Läti Interregi projektis GroundEco – põhjaveest sõltuvate ökosüsteemide ühine haldamine piiriüleses Gauja-Koiva vesikonnas („Joint management of groundwater dependent ecosystems in transboundary Gauja-Koiva river basin“). Projekti käigus uuritakse põhjaveest sõltuvaid maismaaökosüsteeme (nt allikasoid) Koiva vesikonnas. Lisaks jagatakse omavahel teadmisi kasutatavatest metoodikatest ning arendatakse kahe riigi vahelist andmevahetust piiriüleste põhjaveekogumite majandamiseks.

Projekt kestab alates 2018. aastast kuni 2020. aastani. Projekti juhtpartneriks on Läti keskkonnauuringute, geoloogia ja meteoroloogia keskus (Latvijas vides, geologijas un meteorologijas centrs). Projekti raames rajatakse Eesti ja Läti territooriumil paiknevatesse Gauja-Koiva vesikonna allikasoodesse sarnase ülesehitusega seirevõrgud, kus korraldatakse sama metoodika alusel pinna- ja põhjaveeseiret - kogutakse veeproove, mõõdetakse allikate-jõgedevooluhulka, seiratakse automaatanduritega pinna- ja põhjaveetasemeid ning vee elektrijuhtivust.

Uuringu tulemusi tutvustatakse kohalikele omavalitsustele ning keskkonnaametile. Projekti käigus jagatakse Läti partneritele teadmisi Eestis Tallinna Ülikooli ökoloogia instituudi väljatöötatud metoodikast põhjavee ja maismaaökosüsteemide vastastikmõjude hindamiseks. Lisaks Eesti Geoloogiateenistusele osalevad Eesti poolelt projektis veel Keskkonnaministeeriumi veeosakond ning Tallinna Ülikooli Ökoloogia Keskus.
GroundEco kohta saab täiendavat infot projekti juhtpartneri kodulehelt (inglise keeles).

Matsi alliksoo

GroundEco bänner

Projekti rahastab Interreg V-A Eesti-Läti piiriülese koostöö programm 350 000 euroga ja partnerite omaosalus 61 764,76 eurot. Projekti nr Est-Lat62. EGT omaosalus rahastatakse SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaasfinantseerimise kaudu 11 470,65 euroga (projekt nr 15317).

See lehekülg väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.

Kontaktisik

 

Viimati uuendatud: 2. november 2020