Sa oled siin

EU-WATERRES – integreeritud andmetöötlussüsteem põhjavee säästvaks kasutamiseks ja kaitsmiseks EL-i piirialadel

Piiriülesed veeprobleemid puudutavad peaaegu kõiki regioone, mis on hõlmatud EMP ja Norra toetuste piirkondliku koostöö fondiga. Piiriülestele põhjaveevarudele tuleb pöörata erilist tähelepanu, kuna neid on keerulisem tuvastada ja majandada kui pinnavett. Piiriülese põhjaveega seotud andmevahetus naaberriikide vahel on aeglane ja ebajärjekindel. Seetõttu käivitas Poola Geoloogia Instituut koostöös kaheksa partneriga Eestist, Lätist, Norrast ja Ukrainast põhjaveevarude ja põhjavee seisundi andmete ühtlustamise algatuse piiriülesel tasemel EMP ja Norra toetuste piirkondliku koostöö fondi rahastatud projekti „EU-WATERRES – piiriüleste põhjaveeressursside ja inimmõju integreeritud hindamine“ raames.

Projekti EU-WATERRES eesmärk on suurendada riikide suutlikkust majandada piiriüleseid põhjaveevarusid, luues integreeritud teabeplatvormi ja võttes kasutusele uued andmeanalüüsi vahendid ja lahendused põhjavee kooskõlastatud haldamiseks ja kaitseks. Projekti elluviimisega on seotud üheksa asutust Eestist, Ukrainast, Lätist, Norrast ja Poolast, nende hulgas nii geoloogiateenistused, teadusüksused kui ka geoinformaatika ettevõte. Projektijuht on Poola Geoloogia Instituut – Riiklik Uurimisinstituut.

Projekt hõlmab kahte piiriülest piirkonda, millest üks on Eesti-Läti piiril ning teine Poola-Ukraina piiril, mis ühtlasi on  ka Euroopa Liidu idapiir.
EU-WATERRES on esimene algatus, mille eesmärk on ühtlustada ELi liikmesriikide ja Ukraina hüdrogeoloogilisi ruumiandmeid. Projekt algas 2020. a septembris ning lõppeb 2023. a lõpus.

Projekti EU-WATERRES eesmärgiks on:

  • luua piiriüleste põhjaveekihtide andmete ühtseks töötlemiseks, seisundi hindamiseks ning põhjaveekihtide majandamiseks ühine geoinfo platvorm,
  • luua lahendused piiriülese põhjavee kooskõlastatud haldamiseks ja kaitseks vajalike  otsussüsteemideks,
  • luua alused piiriülese põhjaveevoolu seireks,
  • suurendada piiriülese põhjavee seisundi hindamise usaldusväärsust läbi andmete integreerimise,
  • katsetada loodud lahendusi neljal pilootalal (3 Euroopa Liidus ja 1 Ukrainas).

Projekti tulemused aitavad tõhustada koordineeritud rahvusvahelist koostööd piiriülese põhjavee kvaliteedi ja kvantiteedi majandamise ja kontrolli valdkonnas. Lisaks projekti otsestele arendustegevustele on kavandatud mitmeid haridustegevusi, mille eesmärk on tõsta inimeste teadlikkust põhjaveele avaldatava piiriülese mõju kohta.

Projekt EU-WATERRES on teerajaja universaalse vahendi loomisel, mis toetab strateegiliste otsuste tegemist piiriülestes veemajanduse küsimustes.
Lisateavet projekti kohta leiate aadressilt: http://eu-waterres.eu/

Tekst: Tatiana Solovey ja Urszula Czarniecka-Januszczyk

Lahtiütlus: Projekt nr 2018-1-0137 „EU-WATERRES: piiriüleste põhjaveeressursside ja inimmõju integreeritud hindamine“ on saanud EMP ja Norra toetuste piirkondliku koostöö fondi kaudu toetust Islandilt, Liechtensteinilt ja Norralt summas 2 447 761 eurot. Projekti eesmärk on luua geoinformatsiooni platvorm, et edendada piiriülese põhjavee kooskõlastatud haldamist ja integreeritud kaitset.

Viimati uuendatud: 13. aprill 2021