Projektid

 • GroundECO

  Eesti Geoloogiateenistus osaleb Eesti-Läti Interregi projektis GroundEco – põhjaveest sõltuvate ökosüsteemide ühine haldamine piiriüleses Gauja-Koiva vesikonnas („Joint management of groundwater dependent ecosystems in transboundary Gauja-Koiva river basin“). Projekti käigus uuritakse põhjaveest sõltuvaid maismaaökosüsteeme (nt allikasoid) Koiva vesikonnas. Lisaks jagatakse omavahel teadmisi kasutatavatest metoodikatest ning arendatakse kahe riigi vahelist andmevahetust piiriüleste põhjaveekogumite majandamiseks.

  Loe edasi »

 • LIFE IP CleanEST

  Keskkonnaministeeriumi juhtimisel algas 2018. aasta lõpus ligi 16,7 miljonit eurot maksev ja 10 aastat kestev veekogumite seisundi parandamise projekt LIFE IP CleanEST. Projekti raames keskendutakse järgneva 10 aasta jooksul Ida- ja Lääne-Virumaa pinna- ja põhjaveekogumite seisundi parandamisele.

  Loe edasi »

 • Ojamaa põlevkivikaevanduse põhjaveeseire ja Muraka soostiku ökosüsteemi seire

  Eesti Geoloogiateenistus seirab koostöös OÜ-ga VKG Kaevandused Ojamaa põlevkivikaevanduse mõju ümbritsevate alade põhjaveerežiimile, põhjavee kvaliteedile ja maismaaökosüsteemidele.

  Loe edasi »

 • Põhja- ja joogiveeseire Viimsi vallas

  Intensiivse veevõtu mõjude hindamiseks Viimsi poolsaarel ja Prangli saarel teeb Eesti Geoloogiateenistus koostöös AS-ga Viimsi Vesi sealse põhja- ja joogivee seiret. Seiratakse põhjavee liikumise ja kvaliteedi muutusi.

  Loe edasi »

 • Põhjavee kloriidide sisalduse tõusu põhjuste ja päritolu uuring Sillamäel

  Projekti käigus uuritakse Sillamäe piirkonna Kambriumi-Vendi põhjaveekompleksi põhjavees täheldatud soolsuse suurenemist ja selle põhjusi.

  Loe edasi

 • Põhjaveekogumite piiride kirjeldamine, koormusallikate hindamine ja hüdrogeoloogiliste kontseptuaalsete mudelite koostamine

  Põhjaveekogumid on põhjavee majandamise alusüksused. 2018. aasta jooksul analüüsib Eesti Geoloogiateenistus olemasolevaid põhjaveekogumite toitumist, kvaliteeti ja kasutamist kirjeldavaid mudeleid ning kaasajastab need uutest andmetest lähtudes.

  Loe edasi

 • WaterAct

  WaterAct projekti eesmärk on edendada ühiste põhjaveevarude säästvat majandamist piiriüleses piirkonnas. Projekti raames tehakse tihedat koostööd vesikondade majandamiskavade koostamisse kaasatud Eesti ja Läti organisatsioonide vahel, et parandada piirialade põhjaveeressursside ühise majandamise tõhusust.

  Loe edasi

Viimati uuendatud: 1. juuli 2020