Kasulikud lingid põhjavee ja puurkaevude kohta

 • Puurkaevude info »
  VEKA andmebaas, kust leiate infot registrisse kantud puurkaevude kohta (nt. asukoht, sügavus, konstruktsioon, veeand, vee kvaliteet, puurimisaegne veetase).

 • Keskkonnaregister »
  Keskkonnaregistri avalik teenus, mille alamlehelt „Vesi“ leiate muuhulgas infot põhjaveehaarete, puurkaevude, kaitsmata põhjaveega alade ja põhjaveeseire kohta.

 • Riiklik põhjaveeseire »
  Eesti riikliku keskkonnaseire programmi põhjavee seire koduleht, kust leiate iga-aastaselt läbiviidava põhjaveeseire aruanded.

 • Keskkonnaministeeriumi põhjavee teemaleht »
  Siit leiate muuhulgas kinnitatud põhjaveevarude aruanded, Eesti maakondade vee erikasutusega põhjaveehaarete kaardid, Eesti põhjaveevarude bilansi ja põhjaveega seotud abimaterjale (nt. põhjavee kaitstuse kaardid ja nende seletuskirjad, põhjaveekogumite kaardid ja spetsiifilisemad juhendid)
 • Põhjaveekomisjoni koduleht »
  ​Info põhjaveekomisjoni ülesannete, koosseisu ja koosoleku protokollide kohta
 • Keskkonnaameti vee teemaleht »
  ​Info muuhulgas vee kasutamist reguleerivatest õigusaktidest, vee erikasutuslubade ja nende taotlemise korra, veekasutusaruandeid puudutava info, infot puurkaevude registreerimise e-teenuse kohta ja keskkonnaloa omaniku meelespea
 • Veemajanduskavad ja nende meetmeprogrammid »
  Keskkonnaministeeriumi veemajanduskavade teemaleht, kust leiate infot veemajanduskavade ja nende meetmeprogrammide kohta, mis on koostatud selleks, et saada ülevaade Eesti veekogude ja põhjaveekogumite seisundist ja planeerida tegevusi pinnavee, põhjavee ja rannikumere seisundi parandamiseks
 • Hüdrogeoloogiliste tööde tegevuslubade omanikud »
  Keskkonnaministeeriumi teemaleht, kust leiate hüdrogeoloogiliste tööde tegevuslubade omanike nimekirja ning infot tegevuslubade taotlemise ja neid menetleva komisjoni kohta
Viimati uuendatud: 31. juuli 2018