Geoloogiline kaardistamine

Geoloogiline kaardistamine pakub ühiskonnale terviklikku informatsiooni maapõue kohta, mille põhjal tehakse otsuseid põhjavee ja maavarade kasutamise, ehitustegevuse, maakasutuse ja keskkonnatingimuste kohta.

 

Keskkonnakasutusega seotud tegevuste planeerimiseks ja riskide hindamiseks vajaliku alusinfo täiendamiseks koostab riik geoloogilise baaskaardistamise (mõõtkavas 1:50 000) kava ja korraldab kogu Eesti maismaa territooriumi kaardistamise.

Geoloogiline kaardistamine hõlmab endas nii fondi kogutud geoloogilste uuringute ja uurimistööde läbi töötamist kui ka puuduva informatsiooni välitöödel hankimist.

Eesti Geoloogiateenistuse poolt teostatava baaskaardistamise andmed on avaanded ning kõigile kättesaadavad nii läbi kaarditeenuste kui ka allalaaditavate andmetena.

 

Geoinformatsiooni osakonna tegemisi

Hiiumaa täiendav geoloogiline
kaardistamine

Geoloogiliste kaartide ülevaatamise ja täiendavate välitööde ning analüüside tulemusena on valminud uus Hiiumaa geoloogilis-geofüüsikaliste kaartide komplekt (1:50 000) ning nende juurde kuuluv seletuskiri.

Pärnumaa geoloogiline
baaskaardistamine

GPS-seade, välipäevik ja mullased kindad

Varasemate geoloogiliste uuringute ja täiendavate välitööde toel luuakse Pärnumaal 1:50 000 mõõtkavas digitaalsed geoloogilise informatsiooniga kaardilehed.

Geoloogiafondi
digitaliseerimine

arhiivikapid säilikutega

Eesti Geoloogiafondi digiteerimise projekti käigus skaneeriti vanad pabertoimikud ja kaardid, loodi aruannetele ruumikujud ning arendati fondi andmehalduse tarkvara ning avalik veebiteenus. Loe lähemalt

Kontakt

 

Viimati uuendatud: 1. veebruar 2021