Geoloogiline kaardistamine

Geoloogiline kaardistamine pakub ühiskonnale terviklikku informatsiooni maapõue kohta, mille põhjal tehakse otsuseid põhjavee ja maavarade kasutamise, ehitustegevuse, maakasutuse ja keskkonnatingimuste kohta.

 

Keskkonnakasutusega seotud tegevuste planeerimiseks ja riskide hindamiseks vajaliku alusinfo täiendamiseks koostab riik geoloogilise baaskaardistamise (mõõtkavas 1:50 000) kava ja korraldab kogu Eesti maismaa territooriumi kaardistamise.

Geoloogiline kaardistamine hõlmab endas nii fondi kogutud geoloogilste uuringute ja uurimistööde läbi töötamist kui ka puuduva informatsiooni välitöödel hankimist.

Eesti Geoloogiateenistuse poolt teostatava baaskaardistamise andmed on avaandmed ning kõigile kättesaadavad nii läbi kaarditeenuste kui ka allalaaditavate andmetena.

 

Geoloogiateenistuse tegemisi

Hiiumaa täiendav geoloogiline
kaardistamine

Geoloogiliste kaartide ülevaatamise ja täiendavate välitööde ning analüüside tulemusena on valminud uus Hiiumaa geoloogilis-geofüüsikaliste kaartide komplekt (1:50 000) ning nende juurde kuuluv seletuskiri.

Pärnumaa geoloogiline
kaardistamine

GPS-seade, välipäevik ja mullased kindad

Pärnu-Jaagupi, Pärnu, Häädemeeste ja Ikla kaardilehtedel on koostamisel 1:50 000 mõõtkavas geoloogiline kaart.

Geoloogiline kaardistamine
Kesk-Eestis

savikas sete sõrmede vahel

2020. aastal alustati välitöödega Kaiu, Vändra, Türi, Põltsamaa, Rakke, Jõgeva, Torma ja Kallaste kaardilehtedel 1:50 000 geoloogilise baaskaardi loomiseks.

 

Geoloogiline kaardistamine
Väinamerel

paat rahulikul merel ankrus

Geoinformatsiooni ja meregeoloogia osakonna geoloogide koostöös toimuvad välitööd Väinameres Virtsu, Puise, Haapsalu ja Käina kaardilehtedel geolooglise kaardi loomiseks.

Kontakt

 

Viimati uuendatud: 8. september 2021