Geoloogiline kaardistamine

Geoloogiline kaardistamine pakub ühiskonnale terviklikku informatsiooni maapõue kohta, mille põhjal tehakse otsuseid põhjavee ja maavarade kasutamise, ehitustegevuse, maakasutuse ja keskkonnatingimuste kohta.

 

Keskkonnakasutusega seotud tegevuste planeerimiseks ja riskide hindamiseks vajaliku alusinfo täiendamiseks koostab riik geoloogilise baaskaardistamise (mõõtkavas 1:50 000) kava ja korraldab kogu Eesti maismaa territooriumi kaardistamise.

Geoloogiline kaardistamine hõlmab endas nii fondi kogutud geoloogilste uuringute ja uurimistööde läbi töötamist kui ka puuduva informatsiooni välitöödel hankimist.

Eesti Geoloogiateenistuse poolt teostatava baaskaardistamise andmed on avaanded ning kõigile kättesaadavad nii läbi kaarditeenuste kui ka allalaaditavate andmetena.

 

Geoinformatsiooni osakonna tegemisi

Hiiumaa täiendav geoloogiline
kaardistamine

Käimas on Hiiumaa 1:50 000 kaardistamise projekt, mille käigus vaadatakse üle varasemad geoloogilised kaardid, mida täiendatakse värskete välitööde ja analüüsidega.

Pärnumaa geoloogiline
baaskaardistamine

GPS-seade, välipäevik ja mullased kindad

Varasemate geoloogiliste uuringute ja täiendavate välitööde toel luuakse Pärnumaal 1:50 000 mõõtkavas digitaalsed geoloogilise informatsiooniga kaardilehed.

Geoloogiafondi
digitaliseerimine

arhiivikapid säilikutega

Euroopa struktuurfondi rahade toel digiteeritakse ning tehakse veebis kättesaadavaks Geoloogiafond.

Kontakt

 

Viimati uuendatud: 14. aprill 2020